viena dovana
daugybė ačiū

RYO DOVANŲ KORTELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Galioja nuo 2017-10-02

Taisyklės

Šiose taisyklėse nustatyta elektroninių Dovanų kortelių, prekybos centro RYO vardu išduotų EML Payments Europe Limited, buveinės adresas 33/34 Paradise Street, Birminghamas, JK , naudojimo tvarka. Šios taisyklės privalomos visiems Prekybininkams, Pirkėjams ir Naudotojams.

Elektroninės Dovanų kortelės išduodamos tam, kad Pirkėjai ir Naudotojai galėtų jomis atsiskaityti už prekes ir paslaugas tik prekybos centre RYO. Iš dovanų Kortelės neįmanoma išsiimti grynųjų pinigų.

1. Apibrėžimai

Papildomi mokesčiai – mokesčiai, kurie yra mokami Kortelės naudotojo šiais atvejais:
1. Kai Kortelė yra pamesta, pasibaigusi galioti ir pinigų likutis yra grįžęs į EML sąskaitą, o Naudotojas pateikęs Kortelės nuosavybę liudijančius dokumentus prašo RYO administracijos išduoti naują Kortelę;
2. Kai Kortelės Naudotojas prašo kelių Kortelių sumą pervesti į vieną kortelę.
Dovanų kortelė, Kortelė – Mastercard prekės ženklo elektroninė dovanų kortelė, išleista Išdavėjo, kuri yra mokėjimo priemonė, turinti unikalų numerį, ir kurios paskirtis yra atlikti operacijas – atsiskaityti už prekes ir paslaugas RYO Prekybininkų parduotuvėse. Kortelių dizainas gali skirtis.
Dovanų kortelių naudojimo terminai ir sąlygos parengtos Išdavėjo - dovanų kortelių naudojimo taisyklės, kurios yra patvirtintos Išdavėjo ir taikytinos visoms kortelėms kartu su šiomis taisyklėmis. Išdavėjo pareigos ir atsakomybė apsiriboja sąlygomis numatytomis Dovanų kortelių naudojimo terminuose ir sąlygose parengtose Išdavėjo.
Galiojimo laikotarpis – 6 (šešių) mėnesių laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo kortelės išdavimo dienos, ir per kurį už prekes ir paslaugas galima atsiskaityti naudojantis Kortele.

Išdavėjas –EML Payments Europe Limited, buveinės adresas 33/34 Paradise Street, Birminghamas, JK, rūpinasi Dovanų kortelių gamyba, įkėlimu, atsiskaitymu už sandorius ir užtikrina kitą Dovanų kortelių naudojimo terminai ir salygas parengtos Išdavėjo.

Kortelės aktyvavimas – veiksmas, kai Pirkėjas, pirkdamas Kortelę, įmoka į ją pinigų sumą, sudarančią Kortelės nominalią vertę. Kortelė galioja nuo to momento, kai į ją įmokama vertė.
Naudotojas – asmuo, kuris naudoja Kortelę.
Nominali vertė – nustatyta vertė, kurią Pirkėjas įmoka į Kortelę ją įsigydamas.
Operacija – Prekybininko finansinės operacijos inicijavimas, kurio metu pirkėjas sumoka už prekes ar paslaugas kortele.
Patikrinimas– Prekybininko inicijuojamas elektroninis Kortelės duomenų tikrinimo procesas, norint Išdavėjo paprašyti leidimo atlikti operaciją.
Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka Kortelę.
Prekybininkas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris yra sudaręs prekybos centro RYO patalpų nuomos sutartį ir kuris priima Kortelę atsiskaitymams už operacijas.
RYO arba prekybos centras RYO – prekybos centras, kuriame yra Prekybininkų prekybos vietos. Prekybos centras įsikūręs adresu Savitiškio g. 61, Panevėžys, LT-37189, Lietuva; interneto svetainės adresas www.ryo.lt.
Taisyklės – Prekybininkams, Pirkėjams ir Naudotojams privalomos RYO Dovanų kortelės naudojimo sąlygos.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkėjo ar Naudotojo pavardės ant Kortelės yra nenurodytos.
2.2. Kortelė galioja ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo Kortelės aktyvavimo datos.
2.3. Kortelės valiuta - eurai.
2.4. Mažiausia nominali Kortelės vertė gali būti 10,00 eurų (dešimt eurų), o didžiausia nominali vertė – 500,00 eurų (penki šimtai eurų).
2.5. Atsiskaityti už prekes ir paslaugas naudojantis Kortele galima tik prekybos centre RYO esančiose Prekybininkų prekybos vietose, kuriose priimamos VISA/Mastercard mokėjimo Kortelės ir kurios nurodytos www.ryo.lt/dovanukortele teikiamame sąraše („Parduotuvių, kuriose galima atsiskairyti RYO Dovanų kortele, sąrašas“).
2.6. Kortelė jos galiojimo laikotarpiu gali būti naudojama kelioms operacijoms tol, kol joje pakanka Kortelės nominalios vertės.

3. Kortelių įsigijimas

3.1. Korteles galima įsigyti prekybos centro RYO Info centre.
3.2. Kortelės įsigijimo momentu Pirkėjas turi sumokėti visą Kortelės Nominalią vertę ir Kortelės išdavimo mokestį, jei toks mokestis taikomas. Už Kortelės įsigijimą negalima apmokėti kitomis dovanų kortelėmis, čekiais ar pan. Už Kortelės įsigijimą apmokėjimas atliekamas grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele.
3.3. Pirkėjas pasirenka nominalią Kortelės vertę ją pirkdamas pagal šių Taisyklių 2.4 punktą.

3.4. Kortelė aktyvinama baigus Kortelės pirkimo procesą. Baigus pirkimą RYO Info centras išduoda pirkimą patvirtinantį kvitą.
3.5. Juridiniai asmenys, norintys už Korteles atsiskaityti banko pavedimu, turi laikytis šių Taisyklių 4 punkto.
3.6. Įsigijęs Kortelę Pirkėjas nedelsdamas turi patikrinti, ar Kortelė neapgadinta ir ar kvite nurodyta nominali vertė teisinga. Jei Pirkėjas nustato, kad Kortelė apgadinta, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, kreiptis į RYO administraciją šių Taisyklių 14 skyriuje nustatyta tvarka. Jei kyla ginčas dėl nominalios vertės, o Pirkėjas nesikreipė į RYO administraciją šiose Taisyklės nustatyta tvarka, laikoma, kad Kortelės Nominali vertė atitinka RYO info centre išduotame kvite nurodytą sumą.

3.7. Pirkėjas turi išsaugoti RYO Info centro išduotą kvitą visą Kortelės Galiojimo laikotarpį.
3.8. Pirkdamas Kortelę, Pirkėjas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir Dovanų kortelės taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtintomis Išdavėjo, jos jam yra aiškios ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis. Šios Taisyklės ir Dovanų kortelės taisyklės ir sąlygos, patvirtintos Išdavėjo, tampa privalomos Pirkėjui nuo momento, kaip nustatyta šių Taisyklių 17 skyriuje.

4. Didelio kiekio Kortelių pirkimas

4.1. Juridiniai asmenys, kurie nori užsisakyti ir pirkti Korteles mokėdami banko pavedimu arba nori pirkti didesnį kiekį Kortelių (t.y. daugiau negu 20 Kortelių), turi kreiptis į RYO administraciją ir pasirašyti RYO dovanų kortelės(-ių) užsakymo / pirkimo formą, kurioje bus apibrėžtas dovanų Kortelės pirkimo tikslas ir apibūdinta Pirkėjo pareiga užregistruoti tolesnį Kortelių paskirstymą Naudotojams. Didelio kiekio kortelių Pirkėjams šios Taisyklės taikomos tiek, kiek nenumatyta Kortelių pirkimo sutartyje.
4.2. Pasirašius RYO dovanų kortelės(-ių) užsakymo / pirkimo formą, Pirkėjas gaus Dovanų kortelės aktą.
4.3. Pirkėjas privalo apmokėti aktą per 10 (dešimt) dienų nuo Dovanų kortelės akto datos. Jei mokėjimas per šį laiką neatliekamas, toks užsakymas nelaikomas privalomu RYO.
4.4. RYO administracija parengia Korteles per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo.

4.5. Įgaliotieji Pirkėjo atstovai gauna užsakytas dovanų Kortelės RYO administracijoje pasirašę atitinkamą aktą ir pateikę dokumentą, liudijantį teisę atstovauti Pirkėjui.

4.6. Gavęs Korteles, įgaliotasis Pirkėjo atstovas pagal lydimąjį dokumentą turi patikrinti gautų Kortelių kiekį, nominalias vertes ir tai, ar Kortelės neapgadintos. Jei Pirkėjas nustato, kad Kortelė apgadinta ar yra kitos šiame Taisyklių punkte numatytas pažeidimas, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, kreiptis į RYO administraciją šių Taisyklių 14 skyriuje nustatyta tvarka. Jei kyla ginčas dėl šiame Taisyklių punkte nustatyto pažeidimo buvimo, o Pirkėjas nesikreipė į RYO administraciją šiose Taisyklėsne nustatyta tvarka, laikoma, kad terminas pareikšti pretenzijoms yra suėjęs ir vėliau pretenzijos nepriimamos.

5. Pirkėjo tapatybės patikrinimas

5.1. Prieš išduodant dovanų Korteles Pirkėjui pagal taisyklių 4 skyrių, Išdavėjas ir (arba) RYO turi teisę patikrinti Pirkėjo tapatybę pagal teisės aktuose nurodytas procedūras arba pagal Dovanų kortelių naudojimo terminus ir sąlygas parengtas Išdavėjo. Jeigu tapatybės patikrinti neįmanoma, RYO turi teisę atsisakyti išduoti dovanų Kortelę.
5.2. Išdavėjas ir (arba) RYO turi teisę atsisakyti išduoti dovanų Kortelę, jei įtariama apie galimą neteisėtą pinigų plovimo bandymą, taip pat kitais teisės aktuose arba šiose taisyklėse numatytais atvejais.
5.3. Kortelę gali įsigyti ir naudoti asmenys nuo 14 metų amžiaus. Pirkdamas kortelę, Pirkėjas patvirtina, kad atitinka šią sąlygą.

6. Pirkėjo ir Galutinio vartotojo teisės ir pareigos

6.1. Pirkėjas turi teisę duoti Kortelę bet kuriam trečiajam asmeniui – Galutiniam vartotojui – arba naudoti pats. Pirkėjas privalo informuoti galutinį vartotoją apie šias Taisykles, užtikrinti, kad jis susipažintų su Taisyklėmis ir suteikti kitą su Kortelėmis susijusią informaciją, kuri yra žinoma Pirkėjui. Naudotojas taip pat turi teisę perduoti Kortelę toliau naudoti bet kuriam kitam trečiajam asmeniui be apribojimų, užtikrindamas, šiame Taisyklių punkte nurodytų reikalavimų laikymąsi.
6.2. Kortelė negali būti pakeista į grynuosius pinigus ar kitas Korteles, jos negalima perparduoti, iškeisti ar atlygintinai perleisti, išskyrus jei tai reikalaujama pagal taikomus įstatymus.
6.3. Naudotojas visas teises ir pareigas įgyja nuo Kortelės gavimo momento.
6.4. Pirkėjas / Naudotojas turi teisę naudodamasis Kortele be apribojimų atsiskaityti už Sandorius su Prekybininkais iki Kortelės galiojimo pabaigos ir (arba) kol pasiekiama bendra Sandorių, apmokamų Kortele suma, lygi Kortelės nominaliai vertei. Atsiskaitant viršyti Kortelėje esančios sumos negalima, nebent kitaip numatyta šiose taisyklėse.

6.5. Pirkėjas turi teisę grąžinti RYO ir prašyti pakeisti apgadintas Korteles šiose Taisyklėse aprašyta tvarka. Kortelės pakeičiamos tik tokiu atveju, kai pateikiama neveikianti Kortelė, ir nėra jokių jos tyčinio gadinimo požymių.

6.6. Pirkėjas yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos ir supranta, kad RYO, Prekybininkas arba Išdavėjas turi teisę prašyti patikrinti Pirkėjo ir (arba) Naudotojo tapatybę ir pranešti atitinkamoms institucijoms, kai RYO, Prekybininkas arba Išdavėjas turi pagrindo manyti, kad Pirkėjas ir (arba) Naudotojas planuoja vykdyti ar vykdė neįprastas arba įtartinas finansines operacijas.

6.7. Pirkėjas ir (arba) Naudotojas prisiima visą riziką dėl žalos, kilusios dėl Kortelių praradimo ar dėl galimų neteisėtų ir Pirkėjui ir (arba) Naudotojui nežinomų Sandorių naudojant Kortelę nuo to momento, kai Pirkėjas ir (arba) Naudotojas įsigyja Kortelę, laikantis šių Taisyklių. Pametus Kortelę, arba kai yra kitoks rimtas neteisėto Kortelės panaudojimo pavojus, Pirkėjas ir (arba) Naudotojas gali blokuoti Kortelę paskambinęs telefonu +370 700 77775 (nuo 10:00 iki 21:00 val. prekybos centro darbo dienomis). Norėdamas užblokuoti Kortelę, Pirkėjas ir (arba) Naudotojas turi pateikti tokią informaciją: savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, Kortelės numerį.

7. Pirkimai naudojantis Kortele

7.1. Korteles galima naudoti pirkimams iš karto po Kortelės aktyvavimo momento.
7.2. Naudotojas atsako už Kortelės naudojimą ir galimą jos netinkamą panaudojimą.
7.3. Operacijos naudojantis Kortele atliekami pateikiant Kortelę Prekybininkui prieš atliekant operaciją Kortele.
7.4. Tam, kad galėtų atlikti operaciją, Prekybininko darbuotojai inicijuoja Kortelės Patikrinimą.
7.5. Jei Kortelės Patikrinimas sėkmingas, pirkimo suma nurašoma nuo Kortelės sąskaitos, ir Naudotojas gauna operaciją patvirtinantį kasos čekį ir kvitą iš prekybos vietos (POS) terminalo. Kadangi Kortelė neturi PIN kodo, todėl operaciją patvirtina Naudotojas savo parašu ant kvito iš POS terminalo, kurio vienas egzempliorius grąžinamas Prekybininkui. Antrąjį POS terminalo kvito egzempliorių visą Kortelės galiojimo laikotarpį turi saugoti naudotojas. Šį kvitą pateikti gali paprašyti Išdavėjas ar RYO sprendžiant su Kortele susijusius klausimus.

7.6. Kortelės gali nepavykti patikrinti šiais atvejais:

7.6.1. Jei likučio Kortelės sąskaitoje nepakanka atlikti operaciją, Naudotojas turi teisę sumokėti skirtumą naudodamasis kita Kortele, grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo Kortele, jei Prekybininkas su tuo sutinka;
7.6.2. pasibaigęs Kortelės Galiojimo laikotarpis;
7.6.3. jei Kortelė apgadinta. Tada Naudotojas turi teisę pateikti prašymą dėl Kortelės pakeitimo pagal šias Taisykles;
7.6.4. jei patikrinti nepavyko dėl nepatenkinamų telekomunikacijų paslaugų ar kitų techninių problemų, Naudotojas sumoka už prekę arba paslaugą, naudodamasis kitais atsiskaitymo būdais, jei tai įmanoma.
7.7. Prekybininkas gali nepriimti Kortelės operacijai atlikti, jei Kortelės sąskaitos likutis yra 0,00 eurų (nulis eurų), arba pasibaigęs jos Galiojimo laikotarpis, arba Kortelė apgadinta, arba patikrinti atsisakyta dėl pranešimo apie pavogtą arba pamestą arba užblokuotą Kortelę.

7.8. Prekybininkas gali nepriimti Kortelės operacijai atlikti, jei darbuotojas įtaria, kad Kortelė arba Kortelės saugumo parametrai neatitinka tarptautinių mokėjimų sistemos taisyklių ar Kortelė yra suklastota / tyčia pažeista.
7.9. Jei Naudotojas įtaria, kad Prekybininkas be reikalo pakartotinai nuskaito Kortelės duomenis arba atlieka kitus įtartinus veiksmus su Kortele, ar be pagrįstos priežasties atsisako priimti Kortelę operacijai atlikti, Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti apie tai RYO administraciją ir, paprašius, pateikti rašytinį paaiškinimą apie situaciją ir visas aplinkybes.
7.10. Jei operacija atšaukiama dėl bet kokios priežasties (pvz., Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nurodytais atvejais), Prekybininkas sugrąžina Naudotojui operacijos metu sumokėtą sumą arba jos dalį pagal Prekybininko nustatytas operacijų panaikinimo procedūras.

7.11. RYO gali nustatyti tam tikrus Prekybininkus, už kurių prekes ar paslaugas negalima apmokėti Kortele. Jei nustatomi tokie apribojimai, informaciją apie juos bus galima rasti svetainėje http://www.ryo.lt/dovanukortele, taip pat ją pateikia konkretus Prekybininkas. Platesnę informaciją Naudotojas turi teisę sužinoti RYO administracijoje.

8. Papildomi mokesčiai

8.1. 3 Eur Kortelės keitimo mokestis už:
8.1.1. Pamestos ar sugadintos Kortelės keitimą;
8.1.2. Pasibaigusios galioti Kortelės pinigų likučio perkėlimą į naują kortelę su 6 (šešių) mėnesių galiojimo laikotarpiu, ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius po kortelės galiojimo termino pabaigos;

8.2. 3 Eur kelių kortelių pinigų likučių perkėlimas į vieną kortelę, tačiau bendra suma ne didesnė nei 500 Eur (penki šimtai eurų).
8.4. 1,50 Eur mokestis už Dovanų Kortelės voką.
8.4. Už Kortelės išdavimą, jos naudojimą Kortelės Galiojimo laikotarpiu ir jos likučio tikrinimą nėra taikomi jokie mokesčiai.

9. Operacijų Kortele išrašai

9.1. Kortelės likutis ir galiojimo data yra prieinami ir gali būti nemokamai patikrinti adresu http://www.ryo.lt/korteleslikutis arba RYO info centre. Norėdami patikrinti likutį ir galiojimo datą įveskite 16 skaitmenų Kortelės numerį, nurodytą antroje Kortelės pusėje ir 6 skaitmenų saugos kodą. Klausimus apie Kortelės likutį ir operacijas taip pat galima pateikti „EML“ pagalbos Naudotojams tarnybai +46 (0)8-550 066 90 (anglų kalba) ir RYO Info centrui, tel. 8 700 77775 (lietuvių kalba).
9.2. Ataskaitos ir informacija, minėta 9.1. dalyje, yra parengta elektronine forma ir galioja be parašo ir antspaudo.

10. Kortelės papildymas

10.1. Nominali Kortelės vertė nustatoma jos aktyvavimo momentu. Nominalios Kortelės vertės negalima padidinti ar papildyti.

11. Kortelės galiojimo laikotarpis, negaliojančios ir suklastotos Kortelės

11.1. Kortelės Galiojimo laikotarpis yra 6 (šeši) mėnesiai nuo Kortelės aktyvavimo datos, tačiau ne ilgiau negu iki plastiko kortelės galiojimo datos pabaigos, kuri nurodyta ant Kortelės priekinės pusės. Kortelės galiojimo pabaigos datą galima bet kuriuo metu nemokamai patikrinti adresu http://www.ryo.lt/korteleslikutis. Kortelė galioja operacijoms prekybos centro RYO ir Prekybininkų darbo valandomis.
11.2. Kortelė negalioja, jei:
11.2.1. kortelės likutis lygus 0,00 eurų (nuliui eurų); arba

11.2.2. Galiojimo laikotarpis baigėsi;
arba
11.2.3. Kortelė yra apgadinta (Kortelė yra laikoma apgadinta, kai nėra įmanoma elektroniniu būdu nuskaityti magnetinės juostos arba kai ji mechaniškai apgadinta, arba neįmanoma pamatyti Kortelės numerio); arba
11.2.4. Kortelė suklastota, arba yra gadinimo požymių.
11.3. Pasibaigus Kortelės galiojimo terminui, Kortelėje likusios lėšos prarandamos, Kortelė anuliuojama ir negali ilgiau būti naudojama.
11.4. Kortelė laikoma suklastota, jei Kortelės dizainas neatitinka patvirtinto RYO Kortelės dizaino ar yra kitų klastojimo požymių.

11.5. Suklastota Kortelė yra atšaukiama, ji negali būti pakeista į galiojančią Kortelę, ir jos likutis Naudotojui neišmokamas.
11.6. RYO ir Išdavėjas turi teisę blokuoti arba anuliuoti Kortelę bet kuriuo metu tais atvejais, kai kyla įtarimas dėl sukčiavimo ar kitų nusikaltimų. Apie tokius veiksmus, po jų atlikimo turi būti informuojamas ir Pirkėjas ar Naudotojas. Jei įtarimas nepasitvirtina, RYO arba Išdavėjas. Pirkėjo ar Naudotojo prašymu, turi padengti Pirkėjo ar Naudotojo dėl tokio blokavimo ar atšaukimo patirtus tiesioginius nuostolius, jei tokių būtų.

12. Kortelės atnaujinimas ar pakeitimas

12.1. Pasibaigus Kortelės galiojimo laikui (per 6 (šešis) mėnesius nuo kortelės galiojimo datos pabaigos), pametus ar vagystės atveju, Kortelė yra pakeičiama, sumokėjus papildomą mokestį.
12.2. Apgadinta Kortelė, kurios neįmanoma naudoti, gali būti pakeista nauja Kortele, kurios nominali vertė ne didesnė kaip apgadintos Kortelės likutis, sumokėjus papildomą mokestį.
12.3. Šių Taisyklių 12.1 ir 12.2 punktuose aprašytais atvejais Naudotojas privalo veikti taip:
12.3.1. pateikti prašymą RYO administracijai;
12.3.2. pateikti apgadintą Kortelę kartu su prašymu arba pamestos Kortelės nuosavybę liudijančius dokumentus (pirkimo čekį ir užsakymo patvirtinimo aktą);
12.3.3. palikti RYO administracijai savo kontaktinius duomenis, kad RYO arba Išdavėjas galėtų susisiekti dėl su šiuo prašymu susijusių klausimų;
12.3.4. RYO arba Išdavėjas peržiūri prašymą per 5 (penkias) darbo dienas (kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį ir Lietuvos Respublikos bankų nedarbo dienas) po prašymo gavimo;
12.3.5. priėmus sprendimą, RYO susisiekia su Naudotoju, kad susitartų dėl Kortelės pakeitimo tvarkos arba praneštų apie atsisakymą pakeisti Kortelę.
12.4. Apgadinta ar pasibaigusi galioti Kortelė nekeičiama nauja Kortele, jei aptinkama klastojimo požymių.

13. Kortelės likučio išmokėjimas

13.1. Kortelės likučio negalima išsiimti grynaisiais pinigais arba išmokėti kokiu nors kitu būdu, nebent šiose Taisyklėse numatyta kitaip.

14. Pretenzijos

14.1. Pirkėjas ir Naudotojas bet kokias pretenzijas, susijusias su Kortele ir operacijomis naudojantis Kortele, gali pateikti RYO administracijai.
14.2. Pretenzijos pateikiamos raštu, nurodant vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, Kortelės numerį, operacijos ar kitus duomenis, kurie yra pretenzijos objektas, pretenziją pagrindžiančius faktus ir aplinkybes bei pareiškėjo suformuluotą pretenzijos apibūdinimą. Kai kuriais taisyklėse aprašytais atvejais prie pretenzijos turėtų būti pridėta Kortelė.
14.3. Pretenzijos išnagrinėjamos, ir pagrįstas atsakymas į pretenziją pateikiamas per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
14.4. Pretenzijos, kurios neatitinka šių Taisyklių 14.2 punkto reikalavimų, nebus nagrinėjamos.

14.5. Pirkėjas ir Naudotojas privalo patikrinti čekius ir kvitus iš karto po Kortelės įsigijimo ar operacijos naudojantis Kortele atlikimo.

14.6. Esant nesutapimų, pirmenybė teikiam duomenims apie likučius ir operacijas, kurie saugomi Išdavėjo Kortelės operacijų apdorojimo sistemose, tačiau Pirkėjas ar Naudotojas įvertinimui gali pateikti ir kitus įrodymus, jei tokių būtų.
14.7. Jei pretenzija pripažįstama pagrįsta, RYO išduoda naują Kortelę, kurios nominali vertė atitinka pretenzijos nagrinėjimo sprendime pripažintą sumą.

15. Išdavėjo ir RYO teisės bei pareigos

15.1. RYO yra atsakingas tik už savo pareigų, nurodytų šiose taisyklėse, vykdymą; Išdavėjo įsipareigojimus reglamentuoja Dovanų kortelių naudojimo terminai ir sąlygos parengtos Išdavėjo.
15.2. RYO ir Išdavėjas nėra atsakingi už Prekybininkų prekių ir teikiamų paslaugų kokybę, saugą ir atitiktį.
15.3. Bet kuriuo atveju Išdavėjo atsakomybė ribojama Kortelės likučio suma.

16. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

16.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.2. Visi galimi RYO, Pirkėjo ir Naudotojo bei RYO ir Prekybinko ginčai, kurie gali būti susiję su Kortelėmis ar Taisyklėmis, taip pat bet kokie nesutarimai ar reikalavimai, finansinio ir nematerialaus pobūdžio, kylantys iš šių Taisyklių, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Kortelės įsigijimo (Patikrinimo) metu arba sutarties įsigyti Korteles (jei įsigyjamas didelis kiekis kortelių) pasirašymo metu laikoma, kad Pirkėjas pasirašo Kortelių pirkimo sutartį, ir tuo momentu visos šių Taisyklių ir Dovanų Kortelės sąlygos, patvirtintos Išdavėjo, tampa privalomomis Pirkėjui. Minėtais veiksmais Pirkėjas pareiškia, kad jis susipažinęs su šių Taisyklių nuostatomis ir Dovanų kortelės Taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtintomis Išdavėjo, jos jam yra aiškios ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

17.2. Pirkėjas ir Naudotojas sutinka, kad Išdavėjas ir RYO turi teisę naudoti ir tvarkyti Pirkėjo ir Naudotojo asmens duomenis tiek, kiek tai būtina vykdant šiose Taisyklėse arba kitų teisės aktų nuostatose nurodytas pareigas.